CLUBINFO                                          
Footloose is ontstaan in 1997 en organiseerde aanvankelijk enkel het Callanetics programma dat tot op heden nog een groot succes kent en waarop wij het exclusieve patent hebben. Een jaar later hebben we ons ook toegespitst op cardio-activiteiten en danslessen. Vanaf 2008 beschikken wij over een nieuwe infrastructuur en gymnastiekhal en is Footloose gym & dans vzw geboren.
Onze Missie
Footloose vzw wil een vernieuwende en toonaangevende recreatieve sportvereniging zijn in de organisatie van dans–, gymnastiek- fitness, groepslessenlessen en aansluitende nevenactiviteiten voor alle niveaus en leeftijden. Het is ons doel om op maat uitgewerkte programma’s (begeleiding, training, ontspanning) aan te bieden aan iedereen, van jong tot oud, zonder onderscheid van geslacht, klasse, stand, kleur, overtuiging... waardoor we onze leden een goed en ontspannen gevoel geven. Op die manier willen wij de sportparticipatie verhogen en bijdragen tot het welzijn van onze samenleving. Footloose heeft nog meer te bieden op sociaal vlak. Zo zullen we in de toekomst activiteiten organiseren zoals: een demonstratieweekend, gyminstuif in samenwerking met het onderwijs, samenwerking met gemeentelijke sportraad...
Onze Visie
Turnen en dansen zijn basissporten bij uitstek omwille van hun algemene basisvaardigheden zoals: kracht, lenigheid, snelheid, uithouding, weerstand, psychomotorische ontwikkeling en attitudevorming.
Footloose biedt een veelzijdig, laagdrempelig lesprogramma aan van deze tijd en heeft voor allen die de tijd en motivatie vinden wat te bieden: van peuters tot senioren
Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
 
We verklaren dat:
 
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
 
 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
 
 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
 
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 
 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
 
5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Alle kinderen hebben het recht
 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden